ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน พฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม 2566
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 3 คน    IP : 34.232.63.94
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 601     สายงาน : สายสนับสนุน  ตำแหน่ง : นิติกร   คุณวุฒิ : ปริญญาตรี   สังกัด : สำนักงานอธิการบดี-กองบริหารงานทั่วไป
อัตตราเงินเดือน : 15,000 บาท   จำนวนรับ : 2 คน   จำนวนผู้สมัคร : 6 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นายกิตติภณ อาจวิชัย 27 ก.พ. 2566 เวลา 16:24:32 น. ชำระแล้ว ผ่าน
2 นายสมพร ดวงพร 28 ก.พ. 2566 เวลา 12:41:25 น. ชำระแล้ว ผ่าน
3 นางสาวมณัชญา อาษานอก 01 มี.ค. 2566 เวลา 14:39:24 น. ชำระแล้ว ผ่าน
4 นางสาวธัญนาฏ กันสืบ 02 มี.ค. 2566 เวลา 09:16:28 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
5 นายดนัยพร แก้วฝ่าย 02 มี.ค. 2566 เวลา 11:40:43 น. ชำระแล้ว ผ่าน
6 นายจิรวัฒน์ รองเมือง 07 มี.ค. 2566 เวลา 12:01:07 น. ชำระแล้ว ผ่าน

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507