ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน พฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม 2566
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 1 คน    IP : 34.232.63.94
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 701     สายงาน : สายสนับสนุน  ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์   คุณวุฒิ : ปริญญาตรี   สังกัด : สำนักงานอธิการบดี-กองบริหารวิชาการ
อัตตราเงินเดือน : 15,000 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 6 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นางสาวเดือนฉาย อุปรัง 11 มี.ค. 2566 เวลา 10:42:47 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
2 นางสาวมณัชญา อาษานอก 11 มี.ค. 2566 เวลา 14:05:15 น. ชำระแล้ว ผ่าน
3 นางสาวปาณิศา โชคศรี 12 มี.ค. 2566 เวลา 09:20:55 น. ชำระแล้ว ผ่าน
4 นางสาวธัญนาฏ กันสืบ 13 มี.ค. 2566 เวลา 07:54:06 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
5 นางสาวชมมณี กองแก้ว 13 มี.ค. 2566 เวลา 11:01:13 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
6 นายธนชานันท์ ก่อบุญ 24 มี.ค. 2566 เวลา 20:10:07 น. ชำระแล้ว ผ่าน

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507