ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน พุธ ที่ 27 กันยายน 2566
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 2 คน    IP : 3.237.31.191
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 701     สายงาน : สายสนับสนุน  ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค   คุณวุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   สังกัด : สำนักงานอธิการบดี-กองบริหารงานทั่วไป
อัตตราเงินเดือน : 11,500 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 3 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นายเจริญทรัพย์ นารีนุช 26 ส.ค. 2566 เวลา 17:00:06 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่แสดงหลักฐานคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2 นายพัชรพล ไทยมานี้ 04 ก.ย. 2566 เวลา 22:13:00 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่แสดงหลักฐานคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3 นายทรงภพ พรมสา 05 ก.ย. 2566 เวลา 13:19:29 น. ชำระแล้ว ผ่าน

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507